Terms and conditions

General Terms and Conditions

GAL: De acordo co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, e na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e de garantía dos dereitos dixitais, infórmaselle que os datos facilitados serán tratados coa finalidade de poder atender á súa solicitude e de xeito confidencial, e só poderán ser cedidos nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ó tratamento e portabilidade dos seus datos, perante a Deputación da Coruña na Avenida Porto da Coruña 2, 15003 A Coruña, ou dirixindo un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal.

ES: De conformidad con las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de dichos datos y la Ley Orgánica 3/2018, del 5 de diciembre, sobre la protección de datos personales y la garantía de derechos digitales, le informa que los datos proporcionados se tratarán para poder cumplir con su solicitud y de manera confidencial, y solo se podrán transferir en los casos contemplados. en la ley. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, eliminación, oposición, limitación del procesamiento y portabilidad de sus datos, antes de la Diputación de A Coruña en la Avenida A Coruña 2, 15003 A Coruña, o por correo electrónico.delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal.