Termos e Condições Gerais

Dacordo co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, e na Lei orgánica 3/2018 do 5 de decembro de protección de datos persoais e de garantía dos dereitos dixitais, infórmaselle que os datos facilitados serán tratados coa finalidade de poder atender á súa solicitude e de xeito confidencial, e só poderán ser cedidos nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ó tratamento e portabilidade dos seus datos, perante a Deputación da Coruña na Avenida Porto da Coruña 2, 15003 A Coruña, ou dirixindo un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal.
Aceitar & Continuar