Durante o derradeiro Business Bites, no Pazo de Arenaza, tivemos a sorte de contar con Chío Infante, da axencia Venditos, para que nos falara sobre os tan coñecidos plans de marketing.
Un plan de marketing é un documento que describe a estratexia de marketing dunha empresa. Pode facerse de maneira anual, bienal, etc., pero ten que reflexar os seguintes puntos:
 • A situación actual do proxecto/empresa.
 • O modelo de negocio.
 • O mercado ao que nos diriximos.
 • Os obxectivos fixados.
 • A competencia.
 • O target.
 • O marketing mix.
 • Presuposto.
É importante entender que non hai ningún punto no plan de marketing que haxa que seguir por completo, senón que debemos escoller os que resulten máis interesantes para nós mesmos. Co tempo, poderemos ir completando e mellorando os nosos plans.
Marketing

Para que é necesario un plan de marketing?

O plan de marketing adoita realizarse nalgunha destas fases:
 • Creación dun negocio.
 • Lanzamento dun produto/servizo.
 • Innovación/Renovación.
 • Nova filosofía.
 • Reputación.
 • Crecemento do negocio.
 • Entrada de novos clientes/proxectos.
 • Adaptación a novos cambios no mercado/sector.

Fases do plan de marketing


1. Situación e Contexto
O primeiro que debemos facer é unha presentación da empresa ou proxecto, é dicir, describir as súas características, contar a súa historia, definir o ámbito no que opera, o sector no que se inclúe, etc. Tras isto, será o momento de precisar a súa misión e visión, para o que debemos responder ás cuestións de por que iniciamos o proxecto ou creamos a empresa, que aporta ao mercado e cal é a experiencia de usuario (sensación que o cliente percibirá no proceso de interacción).
Debemos, ademais, analizar á competencia: saber quen son, se é competencia directa ou indirecta, que fan no ámbito offline e online, como e para quen o fan, cal é o seu cliente e cal é a nosa vantaxe competitiva (o rasgo que nos diferencia). Para levar a cabo unha análise da competencia podemos empregar un matriz, así desglosaremos todos os puntos de maneira óptima.
Neste punto hai que prestar atención ao marketing mix, unha estratexia para analizar algúns aspectos básicos internos: cliente, custo, comunicación-conversación, conveniencia-xeolocalización, peroas e procesos. Antigamente, o centro da estratexia era o produto, pero hoxe en día pasou a ser o cliente, que é a quen lle imos vender.

2. DAFO
É fundamental empregar unha análise DAFO para coñecer distintos puntos destacados da nosa situación.
Por unha parte, temos que examinar as nosas debilidades e fortalezas, que constitúen os factores internos e para os que podemos ter en conta as cousas das que dispoñemos, como recursos humanos, a estratexia, o plano financeiro, os recursos técnicos, as instalacións e o propio produto/servizo.
Pola outra banda, observaremos as ameazas e oportunidades, que compoñen os factores externos para os que debemos valorar o mercado, os competidores, os provedores/partners e a situación económica.

3. Obxectivos
Os obxectivos marcados poden ser de diversa índole, tendo que ver co propio negocio, a estimación de vendas e o ticket medio; co posicionamento, reputación, imaxe de marca, etc.; e tamén poden ser sociais, de comunicación, de medios sociais. Poden fixarse a curto, medio e longo prazo, pero é importante que sexan SMART, é dicir:
Specific - Específicos
Measurable - Medibles
Attainable - Alcanzables
Realistic - Realistas
Time Bound - Oportunos
Plan de Marketing
4. Target
É o público obxectivo. Para definilo existen moitas ferramentas, pero podemos facer uso dun mapa de empatía, o cal nos da un coñecemento máis profundo e unha visión máis realista do noso cliente.

5. Estratexias
Podemos definir moitas estratexias, pero aquí imos centrarnos en tres:
 • Marketing emocional: intenta apelar á atracción do cliente e, desa maneira, establecer un vínculo con el.
 • Marketing de afinidade: está dirixido ás persoas, non a clientes, e baséase nos seus hábitos e tendencias para 
 • Storytelling: é o relato dunha historia para conectar cos nosos clientes.
Todas as estratexias que decidamos empregar deberían situarse nunha matriz de campañas que sinale as accións e os contidos, os obxectivos, os recursos, os medios, a duración, os procesos e os indicadores.
Seguindo os nosos principais obxectivos, as estratexias poden ser:
 • De vendas: que fago para vender máis
 • De comunicación: que fago para conseguir maior alcance, máis impacto e visibilidade.
 • De medios: que medios emprego para chegar a máis xente.
6. Monitorización
Debemos monitorizar o noso sector, a competencia e o noso ecosistema social.
Empregaremos ferramentas para cada medio e visualizaremos todo nun panel de control.

7. Métricas
Para medir todo o anterior, temos que definir uns KPI's (indicadores) e informar, tendo unha periodicidade ben semanal, bimensual, trimestral ou anual.

8. Análise
Aquí veremos as conclusións ás que chegamos e poderemos analizar se o proposto funciona realmente, que melloras podemos aportar e cal é o ROI (retorno da inversión).

9. Presuposto
É imprescindible poder contar cun presuposto estimado para todas as accións que imos levar a cabo. Debemos pensar que imos precisar e elaborar as nosas contas. Algúns aspectos a ter en conta serán o capital humano, as ferramentas de marketing e a inversión en publicidade.

Artículos relacionados

0 comentario(s)